Algemene voorwaarden Aalvink Vleesspecialiteiten

1.Algemeen

1.1. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f gevestigd aan de Zwanenweg 17, 7687ag te Daarlerveen, ingeschreven bij de kamer van koophandel Oost onder handelsregisternummer 62485849.
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan 62485849 opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
– Website: de door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f gehouden website met als URL https://www.aalvink.nl
1.3. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.Aanbod en Overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Een aanbod van de potentiele Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in 1 van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f verzonden. Deze gegevens zijn door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f ontvangen; of
– Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiele koper, welke offerte door de potentiele Koper schriftelijk akkoord is bevonden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f geen producten zal leveren.
3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.Betaling

Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en Paypal. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever is Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f geen partij.

5.Levering en Leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum. De door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Is de koper de goederen nodig in het weekend laat dan donderdags leveren. Zaterdags word er niet bezorgd. Annuleringen worden in dat geval door ons niet geaccepteerd.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Voor gesloten verklaringen van het opgegeven adres zijn wij niet verantwoordelijk.
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. Elk stuk vlees wat in de doos gaat is vacuüm verpakt. Alleen kan een verpakking soms tijdens transport los enof lek raken. Dit is geen probleem voor de kwaliteit en wij kunnen dit helaas niet voorkomen. Zorg alleen dat het product als je het langer bewaren wilt goed verpakt in de vriezer bewaard word en binnen 2 maanden gegeten wordt. Ook kan er verkleuring optreden doordat een ijskoude gelpack tegen het verse vlees ligt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de producten.

5.5 Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@Aalvink.nl Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.Persoonsgegevens

Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Lees ook ons privacybeleid.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De Koper vrijwaart Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

9. Overige bepalingen

9.1. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd

Toevoeging per 09-08-2017

9.4 Omdat de producten aan bederf onderhevig zijn is het belangrijk om binnen 6 uur na ontvangst contact met ons op te nemen wanneer een product niet aan de eisen voldoet. Het normale Herroepingsrecht is op bederfelijke producten niet van toepassing.

9.5 Klachten: Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@www.aalvink.nl . Wanneer u een klacht bij ons meld, dit voorzien met foto’s van het product, anders kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 10 is niet van toepassing maar verplicht om te vermelden

Artikel 10 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kun-nen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin-nen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product bin-nen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het normale Herroepingsrecht is op bederfelijke producten niet van toepassing.

Geef een reactie